Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα

Τα Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα (ΜΞΔΠ) είναι προϊόντα βιολογικής προέλευσης που δεν αφορούν στο ίδιο το ξύλο και τα οποία προέρχονται από δάση, άλλες δασικές εκτάσεις ή δέντρα εκτός δασών. Μπορούν να προέρχονται από τα ίδια τα δέντρα, αλλά επίσης και από φυτά του υπορόφου, μύκητες ή και να είναι ζωικής προέλευσης.  Μπορούν να συλλέγονται από φυσικά δάση αλλά και να παράγονται σε φυτείες ή αγροδασικά συστήματα (FAO, 1999). Τυπικά παραδείγματα αποτελούν τα μανιτάρια, οι τρούφες, προϊόντα από το φλοιό δέντρων, όπως ο φελλός, καρποί όπως καρύδια και βελανίδια, φρούτα, βότανα, αρωματικά φυτά, κτηνοτροφικά φυτά και άλλα προϊόντα που σχετίζονται με την κτηνοτροφία, το μέλι ή τα θηράματα.

Η ενασχόληση μου με τα ΜΞΔΠ ξεκίνησε όταν έγινα μέλος της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση των άγριων μανιταριών στο δίκτυο για τα ευρωπαϊκά μη ξυλώδη δασικά προϊόντα COST FP1203, 2013 – 2016).  Συνεχίστηκε με την συμμετοχή μου στο πρόγραμμα INCREdible (δίκτυα καινοτομίας για σημαντικά ΜΞΔΠ για τη Μεσογειακή λεκάνη προϊόντα): τον φελλό, καρπούς και φρούτα του δάσους, ρετσίνι, μανιτάρια και τρούφες και φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά όπου συμμετείχα στα δίκτυα για τα μανιτάρια και τις τρούφες καθώς και για τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.

Σημαντικές δημοσιεύσεις

Άρθρα

Brenko A, Vidale E, Oliach D, Marois O, Andrighetto N, Stara K, Martínez de Aragón J, Bonet JA.  2022. Short communication: Edible wild mushrooms of the Northern Mediterranean area – Sectorial analysis and future perspectives. Forest Systems 31 (3), eSC05. DOI: 10.5424/fs/2022313-19346

Taghouti I, Cristobal R, Brenko A, Stara K, Markos N, Chapelet B, Hamrouni L, Buršić D, Bonet J-A. 2022. The Market Evolution of Medicinal and Aromatic Plants: A Global Supply Chain Analysis and an Application of the Delphi Method in the Mediterranean Area. Forests 13(5):808. https://doi.org/10.3390/f13050808

Oliach D, Vidale E, Brenko A, Marois O, Andrighetto N, Stara K, Martínez de Aragón J, Colinas C, Bonet JA. 2021. Truffle Market Evolution: An Application of the Delphi Method. Forests 12: 1174. https://doi.org/10.3390/f12091174

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

Sheppard J, Santos e Silva C, Louro R, Stara K, Belova O, Spiecker H. (2020). Identification and ecology of NWFP species. In: Vacik H., Hale M, Spiecker H, Pettenella D, Tome M. (eds). Non-wood forest products in Europe. Ecology and management of mushrooms, tree products, understory plants and animal products. Outcomes of the COST Action FP1203 on European NWFPs, BoD, Norderstedt, pp. 19-42.

Bonet JA, Egli S, Krisai-Greilhuber I, Bouriaud L,Castaño C, Colinas C, de-Miguel S, Grebenc T, Keca L, Keca N, Latorre J, Louro R, Martín-Pinto P, Martínez de Aragón J, Martínez-Peña F, Oliveira P,  Oria-de-Rueda JA, Pla1 T, Santos-Silva C, Stara K, Tomao A, Urban A, Vidale E, Zgrablic Ž. (2020). Mushrooms & truffles. In: Vacik H., Hale M, Spiecker H, Pettenella D, Tome M. (eds). Non-wood forest products in Europe. Ecology and management of mushrooms, tree products, understory plants and animal products. Outcomes of the COST Action FP1203 on European NWFPs, BoD, Norderstedt, pp. 213-261.