Πρακτικά συνεδρίων

 1. Στάρα Κ 2017. Τα ιερά δάση των χωριών του Ζαγορίου και της Κόνιτσας στο εθνικό ευρετήριο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 18ο Δασολογικό Συνέδριο & International workshop: Ελληνική Δασοπονία μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις: αειφορική διαχείριση δασών, δασικοί χάρτες, περιβαλλοντικές τεχνολογίες – δικτύωση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, σελ. 484-491.
 2. Τσιακίρης Ρ, Γκιμπιλάκου Λ, Μπέτσης Α, Ρούμπας Ε, Στάρα Κ, Halley JM 2017. Μπορούν οι αναφερόμενες προστατευτικές ιδιότητες των ιερών δασών Ζαγορίου και Κόνιτσας να επαληθευτούν με τη χρήση μοντέλων πρόβλεψης; Πρακτικά 18ου Δασολογικού Συνεδρίου & International Workshop: Ελληνική Δασοπονία μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις: αειφορική διαχείριση δασών, δασικοί χάρτες, περιβαλλοντικές τεχνολογίες – δικτύωση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, σελ. 1080-1087.
 3. Marini Govigli, V, Healey, J, Wong JLG, Stara K, Tsiakiris, R, Halley JM 2017. Similarities in tree species composition across fragmented patches: The case of sacred groves in Northern Greece. 18ο Δασολογικό Συνέδριο & International workshop: Πρακτικά 18ου Δασολογικού Συνεδρίου & International Workshop: Ελληνική Δασοπονία μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις: αειφορική διαχείριση δασών, δασικοί χάρτες, περιβαλλοντικές τεχνολογίες – δικτύωση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, σελ. 1279-1287.
 4. Marini Govigli V, Wong J, Stara K, Tsiakiris R, Healey JR, Halley JM 2015. Conceptualizing boundary formation in sacred landscapes: case studies from sacred groves in Northern Epirus, Greece. Proceedings of the XIV World Forestry Congress: forestry and people, investing in a sustainable future. Durban, South Africa, 7-11/9/2015.
 5. Κοράκης Γ, Καψάλης Ε, Τσιακίρης Ρ, Μπέτσης A, Στάρα Κ, Halley JM, Παπαιωάννου Χ, Κατή Β 2014. Συμβολή στην μελέτη της χλωριδικής ποικιλότητας των ιερών δασών στη βόρεια Πίνδο. Στο: Κυριαζόπουλος Α, Καρατάσιου Μ, Σκλάβου Π, Χουβαρδάς Δ (επιμ.) Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, σελ. 117-122.
 6. Τσιακίρης Ρ, Στάρα Κ. Μπέτσης Α, Ρουσόπουλος Γ 2014. Δράσεις διατήρησης, απειλές και προκλήσεις σε λιβαδικά οικοσυστήματα εντός ΖΕΠ: το παράδειγμα των όρνιων (Gyps fulvus) στη Δυτική Ελλάδα. Στο: Κυριαζόπουλος Α, Καρατάσιου Μ, Σκλάβου Π, Χουβαρδάς Δ (επιμ.) Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, σελ. 341- 346.
 7. Μπούκας-Ανέστης Ν, Γαλάνη ΑΔ, Στάρα Κ, Τσιακίρης Ρ 2014. Η σημασία των υγρολιβαδικών εκτάσεων της περιοχής του Κατσικά για την διατήρηση των απειλούμενων υδρόβιων ειδών ορνιθοπανίδας της λίμνης Παμβώτιδας. Στο: Κυριαζόπουλος Α, Καρατάσιου Μ, Σκλάβου Π, Χουβαρδάς Δ (επιμ.) Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, σελ. 317- 322.
 8. Μάρης Γ, Καρατάσιου Μ, Στάρα Κ 2013. Το “Κουρί” στο Ζαγόρι της Ηπείρου και η σύνδεσή του με τα Δασολιβαδικά Οικοσυστήματα. Πρακτικά 16ου Δασολογικού Συνεδρίου. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, σελ. 747-752.
 9. Stara K 2012. Northern Pindos National Park excommunicated forests. In: Mallarach JM (ed). Spiritual Values of Protected Areas of Europe Workshop Proceedings. Workshop held from 2 – 6/11/ 2011 at the International Academy for Nature Conservation on the Isle of Vilm. Federal Agency for Nature Conservation, Germany, pp 69-74.
 10. Στάρα Κ, Τσιακίρης Ρ 2010. Τα αιωνόβια δέντρα του Ζαγορίου: τόποι ιστορικής αναφοράς και σύμβολα ιερότητας. Πρακτικά 6oυ Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του ΕΜΠ, Μέτσοβο, σελ. 1-13.
 11. Στάρα Κ, Τσιακίρης Ρ 2010. Τα λιβάδια που ήταν δάση. Η περίπτωση των προστατευτικών δασών του Ζαγορίου. Στο: Σιδηροπούλου Α, Μαντζανάς Κ, Ισπικούδης Ι. (επιμ.) Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου: Λιβαδοπονία και Ποιότητα Ζωής, Θεσσαλονίκη, σελ. 57-62.
 12. Στάρα Κ 2009. Η παρατήρηση πουλιών ως εναλλακτική μορφή τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές: η περίπτωση του Ζαγορίου Στο: Χατζημανουήλ Δ, Τσιακίρης Ρ (επιμ.) Πρακτικά Διημερίδας: Αναψυχή – Τουρισμός – Περιβάλλον, Ιωάννινα, σελ. 160-166.
 13. Στάρα Κ, Τσιακίρης Ρ 2008. Παραδοσιακή κτηνοτροφία και πουλιά. Στο: Μεράντζας ΧΔ (επιμ.) Πρακτικά Α’ Επιστημονικού Συνεδρίου για τα Τζουμέρκα: Ο τόπος, η κοινωνία, ο πολιτισμός. Διάρκεια και τομές. Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων, Ιωάννινα, σελ. 393-408.
 14. Στάρα Κ 2006. Αιωνόβια ιερά δέντρα. Πρακτικές διατήρησης της φύσης μέσω θρησκευτικών απαγορεύσεων Στο: Πρακτικά 3oυ Συνεδρίου Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας: Οικολογία και διατήρηση της βιοποικιλότητας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα , σελ. 343-350.
 15. Τσιακίρης Ρ, Στάρα Κ 2006. Οροπέδια Κεντρικού Ζαγορίου. Ένας ορνιθολογικός παράδεισος στο περιθώριο του Εθνικού Δρυμού Βίκου- Αώου. Στο: Πρακτικά 3oυ Συνεδρίου Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας: Οικολογία και διατήρηση της βιοποικιλότητας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα , σελ.. 395-399.
 16. Τσιακίρης Ρ, Στάρα Κ 2006. Η σημασία του μωσαϊκού των ενδιαιτημάτων των αγροκτηνοτροφικών οροπεδίων του Εθνικού Δρυμού Βίκου -Αώου για την ορνιθοπανίδα. Στο: Πλατής ΠΔ, Σφουγγάρης ΑΙ, Παπαχρήστου ΘΓ, Τσιόντης ΑΙ (επιμ.). Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Αθήνα, σελ. 423-328.
 17. Stara K, Tsiakiris R 2006. Vultures in Modern Greek folk history and legend. In: Houston DC, Piper SE (eds) Proceedings of the International Conference on Conservation and Management of Vulture Populations. 14-16 November 2005, Thessaloniki, Greece. Natural History Museum of Crete & WWF Greece, σελ. 171.
 18. Stara K, Sakoulis A, Tsiakiris R, Vareltzidou S 1997. Birds into environmental education: an indicator for sustainable management, Στο: Scoullos MJ (επιμ.) Environment and Society. Education and Public Awareness for Sustainability, Proceedings of the Unesco Thessaloniki International Conference, σελ. 748-750.